Doelstelling

Het project ‘beroepsacties’ van Rotary heeft als doel jongeren van de 5de graad van het basisonderwijs door middel van bedrijfsbezoeken te enthousiasmeren voor “Wetenschap en Techniek“. Jongeren zullen hierdoor meer belangstelling krijgen voor het aanbod van wetenschappelijke en technische studierichtingen.

Naast het motiveren van de jongeren zelf is het ongetwijfeld eveneens noodzakelijk om de betrokken ouders correcte informatie te bezorgen over de zeer interessante mogelijkheden die wetenschappelijke of technische studies inhouden: een boeiende en goedbetaalde job en/of ruime kansen in het hoger onderwijs.

Door de instroom in het technisch – wetenschappelijk- of beroepsonderwijs te vergroten zullen onze ondernemers op termijn vlotter geschikte, technisch onderlegde, medewerkers kunnen vinden. Door het huidige tekort aan dit soort medewerkers op onze arbeidsmarkt komen onze ondernemingen en daaraan onmiddellijk gepaard, onze welvaart, in het gedrang! Onze bedrijven worden soms gedwongen om met hun productieafdelingen en onderzoekscentra uit te wijken naar nabije of verre gebieden waar de gevraagde werkkrachten wel aanwezig zijn.

Door de jongeren vanaf de start te positioneren in de opleiding die aansluit bij hun talenten en interesses krijgen we technisch opgeleide mensen die fier zijn op wat ze studeren. Hun ego en zelfbeeld zal hoog en positief zijn. Jongeren die in het watervalsysteem terechtkomen en moeten ‘afzakken’ van ASO naar TSO of BSO hebben vaak het gevoel dat ze gefaald hebben.

Het bereiken van de hierboven omschreven doelstelling vergt het mobiliseren, informeren en motiveren van een aantal sleuteldoelgroepen:

  • de scholen met leerlingen die voor een studiekeuze staan, de leerkrachten die de jongeren daarbij begeleiden alsook de ouders om hun kinderen met juiste informatie te kunnen steunen bij hun toekomstkeuze.
  • de bedrijven en ondernemers die de jongeren als toekomstige collega -werknemer verwachten.
  • de Rotariërs die dit platform kunnen gebruiken om dit project in gang te zetten en de doelgroepen samen te brengen.

De scholen

Het beoogde doelpubliek zijn de kinderen van het eerste leerjaar van de derde graad basisonderwijs (het vijfde leerjaar). Waarom die doelgroep?

  • Hun keuze voor het secundair onderwijs is nog niet gemaakt.
  • In hun laatste (6de) leerjaar hebben ze een overvolle agenda met activiteiten.
  • Er volgt dus na het 5de jaar nog een jaar om, samen met de leerkrachten en de ouders, na te denken en te bespreken wat kan en wenselijk is.

Rotary wil de leerkrachten van het eerste leerjaar van de derde graad basisonderwijs, samen met hun leerlingen, in contact brengen met wetenschap, techniek en de logistieke processen in het bedrijfsgebeuren. We willen de leerkrachten de mogelijkheid krijgen om in contact te komen met lokale ondernemers. Op die manier wordt voor de leerkrachten een beter beeld gevormd hoe een onderneming in elkaar steekt en hoe die werkzaam is. Daarna kunnen de leerkrachten de opgedane inzichten vertalen naar hun leerlingen.

Een ontegensprekelijke vaststelling is dat ouders steeds, en terecht, het beste wensen voor hun kinderen. Dit wil echter niet zeggen dat kinderen hun secundaire studies zo hoog mogelijk op de abstractieladder moeten beginnen: “Laat ze in het ASO starten, we zien wel”, bewijst veel kinderen geen dienst! TSO of BSO komt meestal niet en zeker niet op de eerste plaats ter sprake. Motivatie en vooral informatie over de geboden kansen via een technische opleiding is onontbeerlijk en noodzakelijk.

De bedrijven

Om de verplaatsingen minimaal te houden, worden bedrijven en ondernemers en hun verantwoordelijken in de nabije omgeving van de betrokken basisscholen aangesproken. Zij kunnen als lokale werkgever en vragende onderneming in eerste instantie de leerkrachten ontvangen en hen informeren over de activiteiten, processen en doelstellingen van hun bedrijf. Nadien ontvangen ze de jongeren en geven uitleg over hun activiteiten en de rollen die technische medewerkers hierin spelen.

Rotary

Rotary International heeft, in de hoedanigheid van wereldwijd gevestigde serviceclub, alle lokale clubs opgedragen een “ Commissie Beroepsactie” in het leven te roepen. Deze commissie heeft, onder meer, de taak gekregen om een steunende, motiverende en begeleidende kracht te zijn in projecten die de onderwijs- en beroepskeuze van jongeren helpen bepalen. Het alom gekende gebrek aan goed gevormde technici heeft de vele geëngageerde Rotariërs ertoe aangezet een bijdrage te leveren in het sensibiliseren van jong en “ouder” voor de nood aan en het waarderen van technisch bekwame mensen.